Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích. (dále společně jen „online nabídka“). Pokud jde o použité pojmy, jako je „zpracování“ nebo „správce“, odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

Odpovědná osoba

Stuttgarter Oratorienchor e. V.
Roßbergstr. 27
70188 Stuttgart

Zastoupená:
Ute-Marie Konnerth
Michael Krebietke
Petra Natterer

Kontakt:
E-mail: info@stuttgarter-oratorienchor.de

Vstup do rejstříku:
Zápis do rejstříku sdružení.
Rejstříkový soud: Místní soud ve Stuttgartu
Registrační číslo: VR 2228

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:
Ute-Marie Konnerthová

Typy zpracovávaných údajů:

  • Inventární údaje (např. jména, adresy).
  • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
  • Obsahová data (např. textové záznamy, fotografie, videa).
  • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
  • Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Účel zpracování

  • Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu.
  • Odpovídání na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
  • Bezpečnostní opatření.
  • Měření dosahu/marketing

Použitá terminologie

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakoukoli manipulaci s daty.

Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Příslušný právní základ

V souladu s čl. 13 DSGVO vás informujeme o právním základu pro naše zpracování údajů. Pokud není právní základ uveden v zásadách ochrany osobních údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO, právním základem pro zpracování za účelem poskytování našich služeb, provádění smluvních opatření a odpovídání na dotazy je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO.

Bezpečnostní opatření

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně údajů upravíme, jakmile to bude nutné kvůli změnám v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat spolupráci z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud v rámci našeho zpracování sdělujeme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům objednávek nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je předání údajů třetím stranám, např. poskytovatelům platebních služeb, nezbytné pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO), pokud jste k tomu dali souhlas, pokud to stanoví zákonná povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání zprostředkovatelů, webhostingů atd.).

Pokud pověřujeme třetí strany zpracováním údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování objednávky“, děje se tak na základě čl. 28 DSGVO.

Převody do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud se tak děje v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů třetím stranám, děje se tak pouze v případě, že je tak činěno za účelem plnění našich (před)smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, z důvodu zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo povolujeme zpracování údajů ve třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. DSGVO jsou splněny. To například znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany údajů v EU (např. pro USA prostřednictvím „štítu na ochranu soukromí“) nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. „standardních smluvních doložek“).

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a o informace o těchto údajích, jakož i o další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 DSGVO.

Máte podle. článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.

V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly dané údaje neprodleně vymazány, případně v souladu s čl. 18 GDPR požadovat, aby bylo zpracování údajů omezeno.

Máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, byly přijaty v souladu s čl. 20 GDPR, a požadovat jejich předání jiným správcům údajů.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO s účinností do budoucna.

Právo na námitku

V souladu s článkem 21 DSGVO můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Soubory cookie a právo na námitku v případě přímé reklamy

Soubory „cookie“ jsou malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V souborech cookie mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie slouží především k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během jeho návštěvy online nabídky nebo po ní. Dočasné soubory cookie, neboli „soubory cookie relace“ nebo „přechodné soubory cookie“, jsou soubory cookie, které se vymažou poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být uložen například obsah nákupního košíku v internetovém obchodě nebo přihlašovací jam. Soubory cookie, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče, se označují jako „trvalé“ nebo „persistentní“. Například stav přihlášení může být uložen, pokud je uživatelé navštíví po několika dnech. Stejně tak mohou být v takovém souboru cookie uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření rozsahu nebo marketingové účely. Soubory cookie třetích stran“ jsou soubory cookie, které nabízejí jiní poskytovatelé než odpovědná strana, která provozuje online nabídku (jinak se v případě, že se jedná pouze o její soubory cookie, označují jako „soubory cookie první strany“).

Můžeme používat dočasné a trvalé soubory cookie a vysvětlíme to v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly v jejich počítači, musí deaktivovat příslušnou možnost v systémovém nastavení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Obecný nesouhlas s používáním souborů cookie pro účely online marketingu lze vyjádřit u velkého počtu služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím amerických stránek http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU http://www.youronlinechoices.com/. Ukládání souborů cookie lze navíc dosáhnout jejich deaktivací v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nelze využít všechny funkce této online nabídky.

Vymazání dat

Námi zpracovávané údaje budou vymazány nebo jejich zpracování omezeno v souladu s články 17 a 18 DSGVO. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání. Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, jejich zpracování bude omezeno. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

Podle právních požadavků v Německu se údaje uchovávají po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventáře, zahajovací rozvahy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikatelské dopisy, dokumenty důležité pro zdanění atd.).

Podle rakouských právních předpisů se uchovávají zejména po dobu 7 let podle § 132 odst. 1 BAO (účetní záznamy, poukazy/faktury, účty, stvrzenky, obchodní doklady, výkaz příjmů a výdajů atd.), po dobu 22 let v souvislosti s nemovitostmi a po dobu 10 let dokumenty v souvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami, které jsou poskytovány nepodnikatelům v členských státech EU a pro které se používá systém MOSS (Mini-One-Stop-Shop).

Hostování

Hostingové služby, které využíváme, slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacity, úložného prostoru a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme za účelem provozování této online nabídky.

Přitom my nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO ve spojení s čl. 28 DSGVO (uzavření smlouvy). Článek 28 DSGVO (uzavření smlouvy o zpracování objednávky).

Poskytování našich zákonných a obchodních služeb

Údaje našich členů, příznivců, zájemců, zákazníků nebo jiných osob zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b. DSGVO, pokud jim nabízíme smluvní služby nebo jednáme v rámci stávajících obchodních vztahů, např. vůči členům, nebo jsme sami příjemci služeb a výhod. Dále zpracováváme údaje subjektů údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO na základě našich oprávněných zájmů, např. při administrativních úkonech nebo práci s veřejností.

Údaje zpracovávané v této souvislosti, jejich typ, rozsah a účel a nezbytnost jejich zpracování jsou určeny základním smluvním vztahem. V zásadě se jedná o inventární a kmenové údaje osob (např. jméno, adresa atd.), dále kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefon atd.), údaje o smlouvě (např. využívané služby, obsah a poskytnuté informace, jména kontaktních osob) a v případě, že nabízíme placené služby nebo produkty, také platební údaje (např. bankovní spojení, historie plateb atd.).

Vymažeme údaje, které již nejsou potřebné k plnění našich zákonných a obchodních účelů. To se určuje podle příslušných úkolů a smluvních vztahů. V případě obchodního zpracování uchováváme údaje po dobu, po kterou mohou být relevantní pro zpracování obchodu, jakož i s ohledem na případné záruční nebo odpovědnostní závazky. Nutnost uchovávání údajů se přezkoumává každé tři roky, jinak platí zákonná povinnost uchovávání.

Kontaktování

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem vyřízení žádosti o kontakt a jejího zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Údaje o uživateli mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky (dále jen „systém CRM“) nebo ve srovnatelné organizaci pro zadávání dotazů.

Dotazy vymažeme, pokud již nejsou potřebné. Každé dva roky přezkoumáváme nezbytnost; dále platí zákonná povinnost archivace.

Odběry komentářů

Následné komentáře mohou uživatelé odebírat se svým souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Uživatelé obdrží potvrzovací e-mail, aby si ověřili, že jsou vlastníky zadané e-mailové adresy. Uživatelé se mohou z odběru komentářů kdykoli odhlásit. Potvrzovací e-mail bude obsahovat pokyny, jak se z odběru odhlásit. Pro účely ověření souhlasu uživatelů ukládáme registrační bod spolu s IP adresou uživatele a tyto informace vymažeme, když se uživatelé odhlásí z odběru.

Z naší služby odběru se můžete kdykoli odhlásit, tj. odvolat svůj souhlas. Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat až tři roky, než je vymažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o výmaz je možné podat kdykoli, pokud je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

Kontrola antispamu Akismet

Naše online nabídka využívá službu „Akismet“, kterou nabízí společnost Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Použití je založeno na našich oprávněných zájmech ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Pomocí této služby jsou komentáře od skutečných lidí odlišeny od komentářů spamových. Za tímto účelem jsou všechny údaje o komentářích odesílány na server v USA, kde jsou analyzovány a uloženy po dobu čtyř dnů pro účely porovnání. Pokud byl komentář klasifikován jako spam, jsou data uložena i po uplynutí této doby. Tyto informace zahrnují zadané jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, obsah komentáře, odkaz, informace o použitém prohlížeči a počítačovém systému a čase zadání.

Společnost Automattic je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Akismet naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Uživatelé mohou používat pseudonymy nebo neuvádět své jméno či e-mailovou adresu. Přenosu dat můžete zcela zabránit tím, že nebudete používat náš systém komentářů. To by byla škoda, ale bohužel nevidíme žádné jiné alternativy, které by fungovaly stejně efektivně.

Zpravodaj

Následujícími informacemi bychom vás chtěli informovat o obsahu našeho newsletteru, jakož i o postupu registrace, odesílání a statistického vyhodnocování a o vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.
Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s propagačními informacemi (dále jen „newsletter“) zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Pokud je obsah newsletteru konkrétně popsán v průběhu registrace, je rozhodující pro souhlas uživatelů. Kromě toho naše informační bulletiny obsahují informace o našich službách a o nás.
Double opt-in a přihlašování: Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procedury. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pod jinými e-mailovými adresami. Registrace k odběru newsletteru jsou zaznamenávány, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Stejně tak se zaznamenávají změny vašich údajů uložených u poskytovatele služeb odesílání.

Registrační údaje: Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat svou e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o zadání jména pro účely osobního oslovení v newsletteru.

Německo: Zasílání newsletteru a měření jeho úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo na základě zákonného povolení podle § 7 odst. 3 UWG.

Záznam o procesu registrace se provádí na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš zájem směřuje k používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému zasílání newsletterů, který slouží našim obchodním zájmům a splňuje očekávání uživatelů a navíc nám umožňuje prokázat souhlas.

Zrušení/odvolání – zasílání našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat až tři roky, než je vymažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o výmaz je možné podat kdykoli, pokud je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

Newsletter – poskytovatel expedičních služeb

Zpravodaj je zasílán prostřednictvím poskytovatele zasílatelských služeb „MailChimp“, což je platforma pro zasílání zpravodaje amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele poštovních služeb si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Poskytovatel přepravních služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a smlouvy o zpracování objednávky podle čl. 28 odst. 3 písm. 1 DSGVO.

Poskytovatel rozesílacích služeb může údaje příjemců použít v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a prezentace newsletteru nebo ke statistickým účelům. Poskytovatel zasílatelských služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.

Zpravodaj – měření výkonu

Newslettery obsahují tzv. „web beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření newsletteru nebo, pokud využíváme poskytovatele zasílatelských služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto vyhledávání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas vyhledávání.

Tyto informace se používají pro technické zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst vyhledávání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjišťování, zda jsou newslettery otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy je kliknuto. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Není však naším záměrem, ani záměrem poskytovatele dispečerských služeb, pokud je využíván, sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k přizpůsobení našeho obsahu jim nebo k zasílání jiného obsahu podle zájmů našich uživatelů.

Jetpack (Statistiky WordPress)

Zásuvný modul Jetpack (WordPress Stats) používáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). DSGVO) plugin Jetpack (zde podfunkce „WordPress Stats“), který obsahuje nástroj pro statistickou analýzu přístupů návštěvníků a je poskytován společností Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé stránky používají.

Společnost Automattic je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou uloženy na serveru v USA. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily, které se používají pouze pro účely analýzy, nikoli pro reklamní účely. Další informace naleznete v prohlášeních společnosti Automattic o ochraně osobních údajů: https://automattic.com/privacy/ a v poznámkách k souborům cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Dosáhněte měření s Matomo

V rámci analýzy rozsahu společnosti Matomo jsou na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) zpracovávány následující údaje. DSGVO) jsou zpracovávány následující údaje: typ a verze prohlížeče, který používáte, operační systém, který používáte, země původu, datum a čas požadavku na server, počet návštěv, doba strávená na webových stránkách a externí odkazy, na které kliknete. IP adresa uživatele je před uložením anonymizována.

Společnost Matomo používá soubory cookie, které se ukládají v počítači uživatele a které umožňují analýzu využívání naší online nabídky uživatelem. Ze zpracovaných dat lze vytvořit pseudonymní uživatelské profily. Doba skladování cookies je jeden týden. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou uloženy pouze na našem serveru a nejsou předávány třetím stranám.

Uživatelé mohou kdykoli vznést námitku proti shromažďování anonymizovaných údajů programem Matomo s budoucí účinností kliknutím na níže uvedený odkaz. V takovém případě se v jejich prohlížeči uloží tzv. opt-out cookie, což znamená, že společnost Matomo již neshromažďuje žádné údaje o relaci. Pokud však uživatelé své soubory cookie vymažou, dojde také k vymazání souboru cookie opt-out, který musí uživatelé znovu aktivovat.

Záznamy s údaji uživatelů se vymažou nejpozději po 6 měsících.

[V tomto okamžiku prosím nastavte IFRAME Matomo s opt-out cookie (a zapněte anonymizaci IP v nastavení)].

Google Analytics

Službu Google Analytics používáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). DSGVO) Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google LLC („Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o využívání online nabídky uživateli se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Ze zpracovaných dat lze přitom vytvořit pseudonymní uživatelské profily.

Používáme pouze službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

IP adresa odeslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s využíváním online nabídky společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení zobrazování reklam společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů jsou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Facebook Pixel, vlastní publika a konverze na Facebooku

V rámci naší online nabídky se používá takzvaný „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud jste rezidentem EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky a pro tyto účely.

Facebook je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocí Facebook pixelu je možné, aby Facebook určil návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook ads“). Proto používáme pixel Facebooku k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. Pomocí Facebook pixelu můžeme také sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku najdete v zásadách používání dat společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook Pixelu a jeho fungování najdete v nápovědě Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Můžete se odhlásit ze sběru a používání vašich údajů při zobrazování reklam na Facebooku pomocí technologie Facebook Pixel. Chcete-li nastavit, které typy reklam se vám v rámci Facebooku zobrazují, můžete navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle pokynů k nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Používání souborů cookie používaných pro měření dosahu a reklamní účely můžete dále odmítnout na stránce Network Advertising Initiative opt-out (http://optout.networkadvertising.org/) a dále na webových stránkách USA (http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropských webových stránkách (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online přítomnost v sociálních médiích

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde aktivní, a informovat je o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů jejich provozovatelů.

Pokud není v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

V rámci naší online nabídky využíváme poskytovatele obsahu nebo služeb na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). DSGVO) k integraci obsahu nebo služeb nabízených poskytovateli třetích stran, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen „obsah“).

To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu je proto nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání našich webových stránek a mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Vimeo

Můžeme integrovat videa z platformy „Vimeo“ poskytovatele Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacy. Rádi bychom upozornili, že společnost Vimeo může používat službu Google Analytics, a odkázali na prohlášení o ochraně osobních údajů (https://www.google.com/policies/privacy), jakož i na možnosti odhlášení z Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo na nastavení společnosti Google pro používání údajů pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Integrujeme videa z platformy „YouTube“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Písma Google

Integrujeme písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Integrujeme funkci pro rozpoznávání botů, např. pro zadávání údajů do online formulářů („ReCaptcha“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mapy Google

Integrujeme mapy služby „Google Maps“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle se provádí v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovávány v USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

OpenStreetMap

Integrujeme mapy služby „OpenStreetMap“ (https://www.openstreetmap.de), které jsou nabízeny na základě licence Open Data Commons Open Database License (ODbL) organizací OpenStreetMap Foundation (OSMF). Zásady ochrany osobních údajů: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy —). Pokud je nám známo, uživatelská data používá OpenStreetMap výhradně pro účely zobrazování mapových funkcí a dočasného ukládání vybraných nastavení. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle se provádí v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovávány v USA. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů OpenStreetMap: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Používání sociálních pluginů Facebooku

Sociální pluginy („Facebook Social Plugins“) používáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). DSGVO) sociální zásuvné moduly (dále jen „zásuvné moduly“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Zásuvné moduly mohou zobrazovat interakční prvky nebo obsah (např. videa, grafiku nebo textové příspěvky) a jsou rozpoznatelné podle jednoho z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici, výrazy „To se mi líbí“, „To se mi líbí“ nebo znak „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled zásuvných modulů pro sociální sítě Facebook si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Když uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, naváže jeho zařízení přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu přenáší Facebook přímo do zařízení uživatele a začleňuje jej do online nabídky. Ze zpracovaných dat lze přitom vytvořit uživatelské profily. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto doplňku shromažďuje, a proto informujeme uživatele podle úrovně našich znalostí.

Integrací zásuvných modulů získá Facebook informaci, že uživatel navštívil příslušnou stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k jeho účtu na Facebooku. Pokud uživatelé se zásuvnými moduly komunikují, například kliknutím na tlačítko To se mi líbí nebo odesláním komentáře, příslušné informace se z jejich zařízení přenášejí přímo na Facebook a tam se ukládají. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží jeho IP adresu. Podle Facebooku se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i související práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů, naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebook shromažďoval jeho údaje prostřednictvím této online nabídky a propojoval je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a vymazat své soubory cookie. Další nastavení a námitky proti používání údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo na amerických stránkách http://www.aboutads.info/choices/ nebo na stránkách EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Twitter

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsah služby Twitter, kterou nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Může se jednat například o obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé oznámit, že se jim obsah líbí, že se jim líbí autoři obsahu nebo že se přihlásili k odběru našich příspěvků. Pokud jsou uživatelé členy platformy Twitter, může Twitter přiřadit vyvolání výše uvedeného obsahu a funkcí k profilu uživatele na této platformě. Twitter je certifikován podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsah služby Instagram, kterou nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Může se jednat například o obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé dát najevo, že se jim obsah líbí, že se jim líbí autoři obsahu nebo že se mohou přihlásit k odběru našich příspěvků. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, může Instagram přiřadit vyvolání výše uvedeného obsahu a funkcí k profilu uživatele na této platformě. Zásady ochrany osobních údajů na Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsah služby Pinterest, kterou nabízí společnost Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Může se jednat například o obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé dát najevo, že se jim obsah líbí, že se jim líbí autoři obsahu nebo že se mohou přihlásit k odběru našich příspěvků. Pokud jsou uživatelé členy platformy Pinterest, může Pinterest přiřadit vyvolání výše uvedeného obsahu a funkcí k profilu uživatele na této platformě. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Vytvořeno pomocí Datenschutz-Generator.de RA Dr. Thomas Schwenke